Saldo cadeaubon controleren

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Giftconcept België   gevestigd te Ham o.a. h.o.d.n. Buttonpromotion,

 

Artikel 1 - Algemeen/toepassing

1.1 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Giftconcept als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Giftconcept zijn vrijblijvend. Indien de koper een opdracht plaatst komt de overeenkomst uitsluitend tot stand, doordat Giftconcept deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

 

Artikel 3 - Aanvulling overeenkomst

3.1 Giftconcept zal op verzoek van de koper alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht een meerprijs in rekening te brengen.

 

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld of overeengekomen.

4.2 Giftconcept behoudt zich het recht voor prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

 

Artikel 5 - Aflevering/levertijd

5.1 De door Giftconcept  aangehouden gebruikelijke levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

5.2 Aflevering geschiedt op één adres, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Vertragingen bij vervoerders vallen uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Giftconcept en geven geen recht op retour van de goederen of enige andere vorm van schadevergoeding.

5.4 Monsters en/of proefzendingen worden als opdracht behandeld en als zodanig gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Het factuurbedrag bedraagt de prijs van de bestelde artikelen, vermeerdert met order-/ verzendkosten a minimaal Euro 8,95.

5.5 Giftconcept  is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

 

Artikel 6 - Betaling

6.1 Facturen van Giftconcept  dienen, tenzij anders is overeengekomen, vooraf te worden voldaan.

6.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht of Giftconcept  ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

6.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper een rente verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar.

6.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de koper in rekening gebracht conform het incassotarief van de Belgische Orde van Advocaten.

6.5 Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

6.6 De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1 Giftconcept behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde of te leveren artikelen voor, totdat integraal aan haar het volledige factuurbedrag is voldaan.

 

Artikel 8 - Zekerheid

8.1 Indien er goede grond bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van Giftconcept , terstond genoegzame, in de door Giftconcept  gewenste vorm, zekerheid te stellen en zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet voldaan heeft, is Giftconcept BV gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

8.2 Indien de koper, aan een verzoek als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn uitstaande verplichtingen direct opeisbaar.

 

 

 

Artikel 9 - Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

9.1 De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Giftconcept  daarvan binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

9.2 Feiten die zich openbaren nadat 1 jaar is verlopen na aflevering kunnen niet de stelling rechtvaardigen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.

9.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Giftconcept  naar haar keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

9.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.

 

Artikel 10 - Ontbinding/bevrijding

10.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht doorvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelestelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Giftconcept naar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Giftconcept  is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10.2 Indien de behoorlijke nakoming door Giftconcept ten gevolge van één of meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van Giftconcept komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Giftconcept het recht de overeenkomst te ontbinden.

10.3 Indien de koper, nadat Giftconcept  hem daartoe een termijn van acht dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is uitsluitend Giftconcept  van haar verbintenissen bevrijd.

 

Artikel 11 - Schadevergoeding

11.1 Giftconcept is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

11.2 Giftconcept is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.

11.3 Giftconcept bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

11.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Giftconcept  ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

 

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Giftconcept en de koper is het Belgische recht van toepassing.

 Artikel 13 - Nederlandse tekst van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleert boven de vertaling daarvan.

Merken:
    Door het gebruiken van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Buttonpromotion.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Meer hierover in onze privacy verklaring. Dit bericht verbergen Meer over cookies »